Jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?

Zgodnie z artykułem 24 Konstytucji RP:

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Artykuł 65 Konstytucji RP wskazuje na wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, zakazie zatrudniania dzieci do lat 15, płacy minimalnej oraz polityce zmierzającej do pełnego i produktywnego zatrudnienia.

Zgodnie z artykułem 66 Konstytucji RP:

– każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

– pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Zgodnie z artykułem 67 Konstytucji RP:

– obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

– obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP:

– prawo do ochrony zdrowia i opieki bez względu na stan materialny.

Dział X, zatytułowany Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dział IV Obowiązki pracodawcy i pracownika.

– podstawowe obowiązki pracodawcy

– prawa i obowiązki pracownika

– obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

– maszyny i inne urządzenia techniczne

– czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia

– profilaktyczna ochrona zdrowia

– wypadki przy pracy i choroby zawodowe

– szkolenie

– środki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze

– służba bezpieczeństwa i higieny pracy

– konsultacje w zakresie BHP oraz komisja BHP

– obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami, lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

– przepisy BHP dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

Dział X, zatytułowany Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dział IV Obowiązki pracodawcy i pracownika.

– podstawowe obowiązki pracodawcy

prawa i obowiązki pracownika

– obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

– maszyny i inne urządzenia techniczne

– czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia

– profilaktyczna ochrona zdrowia

– wypadki przy pracy i choroby zawodowe

– szkolenie

– środki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze

– służba bezpieczeństwa i higieny pracy

– konsultacje w zakresie BHP oraz komisja BHP

– obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami, lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

– przepisy BHP dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

Podstawowym prawem pracownika jest praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.

  • jeśli warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
  • jeśli praca wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej, a stan pracownika nie pozwala na jej bezpieczne wykonanie, pracownikmoże powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
  • jeśli jego życie lub zdrowie jest nadal zagrożone, pracownik ma prawo oddalić się z zagrożonego miejsca i zawiadomić o tym przełożonego.
  • w takich sytuacjach pracownik nie może ponieść niekorzystnych konsekwencji zaprzestania pracy lub oddalenia się z miejsca pracy oraz zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Dział X, zatytułowany Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dział IV Obowiązki pracodawcy i pracownika.

– podstawowe obowiązki pracodawcy

– prawa i obowiązki pracownika

– obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

– maszyny i inne urządzenia techniczne

– czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia

– profilaktyczna ochrona zdrowia

– wypadki przy pracy i choroby zawodowe

– szkolenie

– środki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze

– służba bezpieczeństwa i higieny pracy

– konsultacje w zakresie BHP oraz komisja BHP

– obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami, lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

– przepisy BHP dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy