Częste pytania

szkolenia

Szkolenie wstępne BHP powinno zostać zorganizowane dla pracownika przed jego przystąpieniem do pracy. Dla pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych takie szkolenie ważne jest przez 1 rok. Dla stanowisk kierowniczych obowiązuje zaś ono przez 6 miesięcy. Po tym czasie wszyscy pracownicy powinni regularnie przystępować do szkoleń okresowych, które utrwalają i aktualizują ich wiedzę.

Odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi szkoleniami okresowymi BHP dla pracowników są zależne od zajmowanego stanowiska. Podobnie, jak szkolenia wstępne, mają one ograniczony termin ważności i powinny być powtarzane:

  • nie rzadziej niż co 3 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • nie rzadziej niż co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • nie rzadziej niż co 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • nie rzadziej niż co 5 lat dla pracodawców i osób na stanowiskach kierujących pracownikami,
  • nie rzadziej niż co 5 lat dla pracowników służby BHP.

Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi szkoleniami okresowymi mogą być krótsze w przypadku stanowisk szczególnie narażonych na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia lub takich, w których zachodzą częste zmiany.

Karta szkolenia wstępnego BHP to dokument, który po poprawnym wypełnieniu powinien zawierać następujące informacje:

  • nazwa pracodawcy – w tym polu należy oznaczyć dane pracodawcy (pieczęć),
  • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,
  • nazwa komórki organizacyjnej – w tym polu należy wpisać nazwę firmy pracodawcy,
  • instruktaż ogólny – należy podać datę szkolenia, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż oraz podpis osoby uczestniczącej w instruktażu,
  • instruktaż stanowiskowy 1) (tę część wypełnia osoba, która przeprowadza instruktaż) – w tym miejscu należy podać nazwę stanowiska, datę przeprowadzanego instruktażu stanowiskowego, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż i pracownika w nim uczestniczącego, podpis osoby uczestniczącej w instruktażu, datę i podpis kierownika komórki organizacyjnej,
  • instruktaż stanowiskowy 2) – wypełniany jest w taki sam sposób, jak poprzedni podpunkt, jednak wyłącznie w przypadku zmiany stanowiska przez pracownika.

Do rodzajów szkoleń BHP zaliczamy:

  • szkolenie BHP wstępne (instruktaż ogólny BHP),
  • instruktaż stanowiskowy BHP,
  • szkolenie okresowe BHP.

Szkolenie BHP online to innowacyjna metoda przeprowadzania standardowych szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Forma nauczania przez Internet ma wiele zalet i jest równie efektywna, co kursy stacjonarne. Dodatkowo zapewnia większe bezpieczeństwo oraz swobodę dla pracowników, szczególnie w obecnej sytuacji, gdyż nie muszą oni wychodzić z domu i narażać się na kontakt z innymi osobami, a termin oraz miejsce przejścia kursu wybierają sami.

Zarówno program szkoleń BHP online, jak i materiały dydaktyczne przygotowują nasi eksperci, aby zapewnić uczestnikom niezbędne zaplecze merytoryczne oraz optymalne efekty w zakresie posiadanej wiedzy. Osoba, która została zarejestrowana na szkolenie, dostaje dane dostępowe do naszej platformy szkoleniowej, na której znajduje się pełen kurs, a także egzamin zaliczeniowy.

Czas trwania szkolenia BHP online zależy wyłącznie od uczestnika. Dzięki pełnemu dostępowi do specjalnie przygotowanej platformy szkoleniowej może on brać udział w kursie w dowolnym miejscu i czasie oraz przyswajać wiedzę zgodnie z własnymi potrzebami czy możliwościami. Zatem, jeśli jego pracodawca nie narzuci innych ograniczeń, pracownik sam decyduje, w jakim czasie ukończy szkolenie oraz kiedy napisze egzamin końcowy.

Certyfikat otrzymuje każda osoba, która pomyślnie przejdzie szkolenie i otrzyma pozytywny wynik z testu egzaminacyjnego. Jest to potwierdzenie ukończenia kursu BHP online zgodnego z rozporządzeniem Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Tak, kursy wstępne BHP prowadzone w formie online są respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy, a także pozostałe jednostki, które zajmują się kontrolą warunków pracy pod warunkiem, że spełniają one niezbędne wymogi. Nasze szkolenia online przygotowujemy w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującymi zasadami dotyczącymi formy i zakresu tzw. samokształcenia kierowanego.

Test egzaminacyjny na naszej platformie jest ograniczony czasowo – uczestnik ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania. W razie potrzeby istnieje możliwość przerwania testu i powrót do niego w późniejszym terminie z zaznaczeniem, że pozostały czas do jego zakończenia nie zostanie jednak zresetowany.

MASZ INNE PYTANIA?

kontakt
kontakt

  imię i nazwisko wymagane

  adres e-mail wymagane

  wiadomość